Algemene voorwaarden - iDrive2GO

Goed nieuws! Momenteel kunnen wij het CBR theorie-examen en cursus binnen een week of dezelfde week inplannen afhankelijk van de beschikbaarheid bij het CBR.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende woorden de volgende betekenis:

1.1. iDrive2GO: de rechtspersoon die met de Consument de Overeenkomst aangaat. Het is mogelijk dat de uitvoering van de Overeenkomst (deels) wordt opgepakt door een aan iDrive2Go gelieerde partij. In alle gevallen zal de Consument enkel een Overeenkomst met iDrive2GO aangegaan zijn, tenzij schriftelijk anders bepaald;

1.2. Consument/Cursist: de persoon, die 16 jaar of ouder is en zich door middel van een daartoe ontwikkeld onlinesysteem heeft aangemeld voor een Theoriecursus en/of Praktijkcursus, of enig andere soort Overeenkomst is aangegaan met iDrive2GO;

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Cursist en iDrive2GO op grond waarvan iDrive2GO zich verplicht aan de Cursist een Theoriecursus en/of Praktijkcursus te verzorgen, toegang tot exclusieve digitale online cursusmaterialen te verlenen en eventueel een examenplaats voor het CBR-theorie-examen te reserveren en elke andersoortige training, cursus, (rij)opleiding of enige vorm van dienstverlening aangeboden of verzorgd door iDrive2GO.

1.4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5. Examen: de examendatum van het theorie- en/of praktijkexamen bij het CBR;

1.6. Cursusdag: De dag waarop een klassikale theoriecursus of praktijkcursus wordt verzorgd met eventueel een aansluitend examen;

1.5. Annuleringsformulier: een modelformulier dat de Cursist na aanmelding kan gebruiken om zijn aanmelding te annuleren;

1.7. CBR: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

1.8.¬†Offertes: het aanbod met betrekking tot de Theorie- en Praktijkcursussen zoals ge√ętaleerd op de website van iDrive2GO;

1.9. Theoriecursus: de theorie-opleidingen voor de auto, motor en brom/snorfiets (rijbewijscategorie: B, A en AM);

1.10. Praktijkcursus: de praktijkopleidingen voor de brom/snorfiets (rijbewijscategorie AM)

1.11. Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

2.1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen iDrive2GO en Cursist, in het bijzonder op de overeenkomsten m.b.t. de theorie- en praktijkcursussen voor de rijbewijs categorie√ęn B, A en AM.

2.2. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Cursist via de website van iDrive2GO zich heeft aangemeld voor een Theorie- en/of Praktijkcursus en een Cursusdag heeft gereserveerd. Onverminderd het voorgaande komt een Overeenkomst ook tot stand nadat iDrive2GO de elektronische aanmelding heeft bevestigd, dan wel telefonisch of per e-mail en/of Cursist de inloggegevens van het online cursusmateriaal heeft ontvangen.

2.3. Voor zover de door de Cursist gekozen Cursusdag vol zit, zal de Cursist zonder tegenspraak op de wachtlijst worden geplaatst voor een andere cursusdag. In dergelijke gevallen komt de overeenkomst vooreerst tot stand nadat iDrive2GO de nieuwe Cursusdag aan de Cursist heeft bevestigd.

2.4 iDrive2GO is gerechtigd om voor de uitvoering van (een deel van) de Overeenkomst derde partijen in te schakelen. In dit geval zal Cursist hier expliciet van op de hoogte worden gesteld. Indien de derde partij (praktijkopleider), de cursist accepteert, worden automatisch de algemene voorwaarden van de derde partij (praktijkopleider) van kracht voor de cursist. De algemene voorwaarden (scooter/brommer praktijk) zijn op te vragen bij de praktijkopleider.

2.4. De aanmelding van de Cursist wordt verwerkt in het CBR- systeem. Voor zover de Cursist niet uitdrukkelijk om verwijdering verzoekt, zal iDrive2GO de Cursist niet uit het CBR-systeem verwijderen.

2.5. Voor zover er van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, is dat enkel geldig inden de afwijking schriftelijk geschiedt.

2.6. Alle afbeeldingen, prijzen, teksten en overige gegevens zijn enkel een indicatie en onder voorbehoud van fouten en kunnen nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding.

2.7. Voor een juiste verwerking van de aanmelding is het nodig dat de Cursist het juiste e-mailadres opgeeft. Indien en voor zover door de Cursist een onjuist e-mailadres wordt opgegeven kan iDrive2GO niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming, dan wel schade voortvloeiende uit de onjuiste opgave van het e-mailadres.

2.8. iDrive2GO behoudt het recht om zonder opgave van reden een Cursist te weigeren.

2.9. Indien en voor zover een bepaald artikel nietig blijkt te zijn, dan wel vernietigd wordt, zullen de overige artikelen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 Prijzen en betaling cursuskosten

3.1. Offertes kunnen worden gedaan via de website, als telefonisch of per e-mail. Het aanbod aan Cursusdagen inclusief examendag en locaties worden online op de website van iDrive2GO ge√ętaleerd of per mail aan Cursist bevestigd.

3.2. Voor zover een aanbod op de website of via de telefoon, dan wel e-mail een beperkte geldigheidsduur heeft, zal dit uitdrukkelijk aangegeven worden.

3,3 Het aantal beschikbare cursusdagplaatsen wordt bijgehouden op de website. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3.4. De prijzen zoals weergegeven op de website van iDrive2GO zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tikfouten. De prijzen kunnen te allen tijde door iDrive2GO eenzijdig worden gewijzigd. Voor zover er een overeenkomst tot stand is gekomen, zullen de nieuwe prijzen vooreerst van toepassing zijn op de overeenkomst nadat de Cursist hiermee heeft ingestemd. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen en de Cursist niet wenst in te stemmen met de prijswijzigingen, dan staat het de Cursist vrij om de overeenkomst kosteloos te annuleren, waarbij de annulering niet ziet op de reeds gereserveerde en gemaakte kosten van iDrive2Go, waaronder voor de reservering van het examen bij het CBR.

3.5. De Cursist dient de kosten van de cursus vooraf binnen 24 uur na ontvangst van de bevestigings-email per iDEAL te voldoen. Indien Cursist de betaling niet tijdig voldoet, behoudt iDrive2GO zicht het recht voor om de aanmelding te annuleren.

3.6. De prijzen van de Theoriecursussen en Praktijkcursussen zijn inclusief BTW en zien enkel toe op de kosten van de theoriecursus zelf en zijn exclusief kosten van het examen bij het CBR, tenzij anders gemeld. In de kosten van de Theoriecursus zijn inbegrepen kosten van de huur, docent en oefenmateriaal.

Artikel 4 Verplichtingen iDrive2GO

4.1. iDrive2GO verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de Theoriecursus en Praktijkcursus.

4.2. iDrive2GO zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen. iDrive2GO is gerechtigd om (een deel van) de Praktijkcursus uit te laten voeren door een door haar ingeschakelde derde of partner.

4.3. iDrive2GO zal zorgdragen voor het cursusmateriaal in de vorm van oefenmateriaal, dat na totstandkoming van de overeenkomst aan de Cursist op het opgegeven e-mailadres wordt toegezonden. iDrive2GO stelt het cursusmateriaal met alle zorgvuldigheid samen, doch kan zij geen aansprakelijkheid erkennen voor eventuele onjuistheden in het cursusmateriaal.

4.4. Met betrekking tot de Praktijkcursus gelden aanvullend de volgende verplichtingen:

 • Dat de betreffende, zijnde als onderdeel van het Praktijklessen pakket gegeven, les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de vereiste opleidingseisen;
 • Dat de Cursist op de datum en de tijd waarvoor hij is opgeroepen het

onderzoek naar de rijvaardigheid zal kunnen doen met het lesvoertuig waarmee hij heeft gelest. Is dat niet mogelijk, dan gebeurt dit met een lesvoertuig van minimaal hetzelfde of van een gelijkwaardig type;

 • Dat de afgesproken duur van een les ook helemaal gebruikt wordt voor

deze les;

 • Dat de Cursist wordt ge√Įnformeerd welke medische aandoeningen van

invloed kunnen zijn op het recht om een voertuig te mogen besturen;

 • Dat de Cursist verteld wordt dat hij het moet melden als aan hem de

bevoegdheid om een motorvoertuig te besturen is ontnomen.

Artikel 5 Verplichtingen Cursist

5.1. De Cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde voorwaarden. Indien de Cursist deze verplichting niet nakomt is iDrive2GO gerechtigd de Cursist de toegang tot de Theoriecursus en/of Praktijkcursus te weigeren, zonder dat iDrive2GO daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Cursist.

5.2. De Cursist dient zorg te dragen dat iDrive2GO alle juiste gegevens van de Cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie of praktijkexamen aan te vragen.

5.3 De Cursist zal de door iDrive2GO eventueel ter beschikking gestelde gegevens, daaronder begrepen cursusmateriaal alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De Cursist onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan de Cursist overhandigde cursusmaterialen openbaar worden gemaakt.

5.4 De Cursist dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip en de locatie en dient een geldig legitimatiebewijs en/of andere voor de cursus of het examen benodigde documenten bij zich te hebben. Indien en voor zover de Cursist zonder geldige afmelding niet aanwezig is op de afgesproken tijdstip en locatie, dan wel geen geldige documentatie bij zich heeft, kan iDrive2GO niet aansprakelijk zijn jegens de Cursist voor de schade ontstaan uit de onjuiste afmelding, dan wel afwezigheid.

5.5 De Cursist verklaart zonder tegenspraak dat het doel om de cursus te volgen louter en allen is om zich voor te bereiden om een CBR-examen af te leggen. Mochten er andere doeleinden ten grondslag liggen, als gevolg waarvan iDrive2GO directe of indirecte schade leidt of kan leiden, dan zal iDrive2GO gerechtigd zijn om haar schade te verhalen op de Cursist. Het is de Cursist uitdrukkelijk verboden om van de cursus geluid- en/of beeldopnames te maken.

5.6. Bij overtreding van art. 5.5 verbeurt de Cursist een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van ‚ā¨ 10.000 per overtreding.

5.7. Met betrekking tot het Praktijkcursus geldt aanvullend dat Cursist:

5.7.1    Bepaalde lesonderdelen beheerst voor dat aan een toets kan worden deelgenomen. Cursist moet zich aan het met iDrive2GO afgesproken lesschema tot elke toets nakomen en zich houden aan de op de afsprakenkaart vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Komt de Cursist niet, zonder tijdig te hebben afgezegd, dan wordt de les van het op dat moment openstaande saldo van de Theoriecursus afgetrokken. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals een ernstig ongeval / ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval / ernstige ziekte / of overlijden van familie in de 1e en 2e graad of van zijn huisgenoten;

5.7.2    De volledige lesprijs zal betalen als de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Het afzeggen moet tijdens de kantooruren van de iDrive2GO gebeuren en dit moet persoonlijk op het kantoor van de iDrive2GO of telefonisch worden gedaan;

5.7.3    Alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de lessen opvolgen;

5.7.4    Een geldig legitimatiebewijs en als dit vereist is ook een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) kunnen tonen bij een toets;

5.7.5    Voordat met de lessen wordt begonnen, moet Cursist op tijd afstemming hebben gezocht met het examenbureau over relevante medische aandoeningen. Als Cursist dit niet heeft gedaan, is iDrive2GO niet aansprakelijk als de opleiding vervolgens moet worden onderbroken of gestopt;

5.7.6    Melden dat hem de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontnomen. Meldt Cursist dit niet, dan is iDrive2GO niet aansprakelijk voor de gevolgen ervan.

Artikel 6 Annuleringen en wijziging

Binnen 14 dagen na bevestiging van de Overeenkomst

6.1      Cursist heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van ontvangst van de bevestigingsmail.

6.2       Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Cursist iDrive2Go via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Cursist kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6.3      Gevolgen van de herroeping

Als Cursist de overeenkomst herroept, ontvangt Cursist alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

6.4      Uitzonderingen

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud, die niet op een materi√ęle drager is geleverd, te weten het aan Cursist ter beschikking gesteld digitaal cursusmateriaal, zover iDrive2Go met de nakoming is begonnen en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de Overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is geschied.

In bovengenoemd geval zal bij annuleringen binnen de termijn van 14 dagen een deel van het overeengekomen Cursusbedrag in rekening worden gebracht conform onderstaand schema:

 • Pakket 1 – Theoriecursus: EUR 29,95
 • Pakket 2 – Theoriecursus incl. CBR examen: EUR 49,95
 • Pakket 3 – Theoriecursus en Praktijkcursuspakket incl. CBR examen: EUR 89,95
 • Pakket 4 – Praktijkcursuspakket incl. CBR examen: EUR 89,95

Na 14 dagen na bevestiging van de Overeenkomst

6.5       In geval van geen deelname, annuleringen en wijzigingen na de in artikel 6.1 genoemde termijn zal het volledige overeengekomen cursusbedrag bij Cursist in rekening worden gebracht, ter dekking van de door haar gemaakte reserverings- en administratiekosten, het gebruik door Cursist van de aan Cursist ter beschikking gestelde (digitale) cursusmaterialen en verdere uitvoering van de Overeenkomst.

6.6      De Cursist kan nadat de aanmelding voor de Theoriecursus heeft plaatsgevonden tot 7 dagen voor de Cursusdag kosteloos éénmalig de Cursusdag verplaatsten voor zover dit met toestemming van iDrive2GO gebeurt en de wijziging bij het CBR is toegestaan. De wijziging is enkel geldig nadat de Cursist een bevestiging van iDrive2GO heeft ontvangen.

6.7.      De Cursist is het niet toegestaan wijzigingen in de Cursusdag, dan wel het examen binnen 7 dagen voor aanvang van de Cursusdag door te voeren.

6.8.      In geval van ziekte, absentie of aanwezigheid van een der omstandigheden omschreven in art. 6.10, dan wel enig andere gebeurtenis waardoor iDrive2GO de cursus niet kan verzorgen, zal de Cursist eenmalig een nieuwe cursusdag en examen aangeboden worden.

6.9       Bij het niet verschijnen van een Cursist bij een (onderdeel van een) Theorie- en/of Praktijkcursus, zonder voorafgaande schriftelijke annulering, heeft Cursist geen recht op enige korting of restitutie.

6.10.   iDrive2GO behoudt zich het recht voor om de overeenkomst terstond (gedeeltelijk) met de Cursist te ontbinden, indien iDrive2GO er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de Cursist niet zal komen opdagen op de gereserveerde Cursusdag, dit geldt voor zowel de Praktijkcursus als de Theoriecursus.

 • iDrive2GO mag de overeenkomst opzeggen, indien in redelijkheid niet

verwacht kan worden dat de uitvoering van de Theoriecursus door hem wordt voortgezet.

 • iDrive2GO kan naar eigen inzicht, ofwel wijzigingen in de

overeengekomen datum, tijd of plaats van de Theoriecursus aanbrengen ofwel annuleren.

Zwaarwegende omstandigheden zijn onder meer:

 1. slechte weersomstandigheden (vorst, ijzel, sneeuw, zware storm, hevige regenval, extreme hitte, dichte mist etc.);
 2. stroomstoringen, stagnatie in de levering van brandstoffen en/of tekort aan watercapaciteit;
 3. (ernstige) ziekte van een instructeur of (ernstige) technische mankementen aan een voertuig en er kan geen tijdige vervanging worden geregeld;
 4. onvoldoende aanmeldingen voor een Theoriecursus, zulks ter beoordeling van iDrive2GO.

6.11.    In gevallen waarbij de Cursist zich via de website aanmeldt voor een Cursist waarbij de cursusdag of cursusplaats nog niet vaststaan, doch wel de periode, behoudt iDrive2GO zich het recht voor om de Cursist in te plannen op een dag en locatie dat het haar goeddunkt. Zodra de exacte cursusdata en locatie bekend worden, zal iDrive2GO de Cursist in gevallen als genoemd in de vorige zin kunnen inplannen op een andere dag of locatie als dat zij ingepland stonden. De Cursist zal zijn/haar volledige medewerking verlenen voor de wijziging voor zover van hem/haar enige medewerking is vereist. Een wijziging hierin zal in geen geval aanleiding geven tot (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en/of vergoedingen.

6.12.   Alle verzoeken tot annulering, dan wel wijziging dienen per e-mail via: info@idrive2go-theorie.nl te geschieden.

Artikel 7 Overmacht

7.1. iDrive2GO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Cursist, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2. Overmacht doet zich in ieder geval voor, indien verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door aanwezigheid van de volgende situaties: overstromingen, aardbevingen, brand, oververhitting, (zand)stormen, epidemie√ęn, pandemie√ęn, terroristische aanslagen, oorlogshandelingen en of √©√©n van de situaties zoals benoemd in art. 6.10 welke nog niet zijn benoemd in dit artikel.

7.3. In geval van vertragingen en annuleringen van examens door het CBR door een der bovenstaande situaties, zal iDrive2Go zich inspannen om, zo snel als redelijk mogelijk, een nieuw examen voor Cursist in te plannen. Bovenstaande gevallen vormen dan ook in geen enkel geval een rechtvaardigingsgrond voor ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van de betalingsverplichting van Cursist.

7.4. Indien iDrive2GO ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is iDrive2GO gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits aan het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. iDrive2GO is enkel aansprakelijk voor directe schade die de Cursist door toedoen of nalaten van iDrive2GO mocht komen te leiden, waarbij iDrive2GO in redelijkheid toerekenbaar aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

8.2. iDrive2GO kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de Cursist bij een CBR-theorie of praktijkexamen of voor schade welke Cursist oploopt door overtreding van zijn eigen verplichtingen zoals o.a. omschreven in art. 5 van deze Algemene Voorwaarden

8.3. iDrive2GO is in ieder geval nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, letselschade en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door iDrive2GO geleverde zaken.

8.4 iDrive2GO kan voor een deel van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikmaken van ingeschakelde derde partijen. Op het moment dat de derde partij (praktijkopleider) de cursist van iDrive2GO accepteert, dan zijn de algemene voorwaarden van de derde partij (praktijkopleider) van toepassing op de cursist. Conform deze voorwaarden is iDrive2GO gevrijwaard voor vergoeding voor enige schade van Cursist, welke is veroorzaakt door toedoen van de uitvoerende derde partij (praktijkopleider). Cursist zal in dat geval enkel verhaalmogelijkheden hebben bij de ingeschakelde derde, aangezien daarmee expliciet een zelfstandige verbintenis (voor wat betreft de aansprakelijkheid) voor een deel van de Overeenkomst zal worden aangegaan.

8.4. De Cursist vrijwaart iDrive2GO tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 Toepasselijk recht

9.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen iDrive2GO en de Cursist, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.2. Cursist en iDrive2GO zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1. Ten behoeve van een goede verwerking en administratie slaat iDrive2GO de gegevens van de Cursist op in haar automatische systemen. Deze gegevens zullen enkel voor de daarvoor bedoelde doeleinden worden gebruikt. Op verzoek van de Cursist zal iDrive2GO de opgeslagen gegevens van de Cursist uit het systeem verwijderen.

10.2. De Cursist geeft aan iDrive2GO de toestemming om zijn/haar gegevens binnen iDrive2GO, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee iDrive2GO samenwerkt te gebruiken en op te slaan.

10.3. De Cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van iDrive2GO kunnen schaden.

10.4 Het staat iDrive2Go vrij om de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben over te dragen aan een aan iDrive2Go gelieerde partij door middel van contractoverneming ex art. 6:159 BW en Cursist gaat hier op voorhand mee akkoord.

10.5 iDrive2GO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder het nummer 82395969

10.6. Enkel de website https://www.idrive2go-theorie.nl en de op die website gepubliceerde telefoonnummers en emailadressen behoren toe aan iDrive2GO.

X
Zojuist aangemeld!